Bedankt Nynke Landman voor de Redband weer naar Heeg halen.
En hier hangt een goed doel aan vast "Insuline for Life"
Redband fans BEDANKT voor jullie donatie die avond


           
          
                      
           
           

Tank Jimme Wol Fryslân 
foar jimme entûsjasme fan dy jûn 
Wy hawwe yn elk gefal in Top jûn hân 
Oant Folgjend Jier